Auditing Services Staff

Kaye Milburn 

 

 
 Kaye Milburn

 Director
 Auditing Services
 Sacramento Hall 155
 (916) 278-7439
 Fax (916) 278-3561
 kaye.milburn@csus.edu
Yavette Hayward

  Yavette Hayward

 Senior Management Auditor
 Auditing Services
 Sacramento Hall 155
 (916) 278-7968
 Fax (916) 278-3561
 haywardy@csus.edu