At work in the lab

 

Ramiro Fernandez

 

Nadia Korovina

 

Anthony Zamora

 

 

Tommy Hatcher